Privacy statement

Tandtechnisch laboratorium Sonderen vof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of Whatsapp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw tandarts of tandprotheticus). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Patiëntennummer
 • Adres
 • Email
 • Telefoonnummer
 • IP adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof beperkt zich tot de verwerking van enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Het betreft hier de volgende doelen:

 • Het verlenen, leveren en factureren van onze diensten en producten
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof verwerkt ook persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof) tussen zit.

Hoe lang Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof persoonsgegevens bewaard

Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van wettelijke verplichting is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder en leveranciers of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Alle personen die namens Tandtechnisch Laboratorium Sonderen vof van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren  persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn gewezen op hun verantwoordelijkheid en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd

Herzieningen van dit beleid

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

 

 

Tot slot

 

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is

mevr.  E.  Sonderen.

 

Contactgegevens:

 

Tandtechnisch Laboratorium  Sonderen v.o.f

Vosseveldseweg 16 A

7107AD Winterswijk-Kotten

Tel: 0031(0)543-563577

Email: erna@sonderendental.com